Kaakook

Citation - [Ton fric est à moi, Green]

- Ton fric est à moi, Green !
- Ta braguette est ouverte, Geller.

9.21 (79 votes)