Kaakook

Citation - Tu as peur ? Non... Pose tes mains sur moi, Jack.

- Tu as peur ?
- Non... Pose tes mains sur moi, Jack.

9.3 (190 votes)